Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Sprzedaż usług za pośrednictwem serwisu https://martasewerynska.pl realizuje Marta Seweryńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „W ZAUFANIU Marta Seweryńska”, ul. Jankiela 2a, 80-119 Gdańsk, NIP: 583-262-79-30, REGON: 221208347.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@martasewerynska.pl

§1 Definicje

 1. Cennik – znajduje się w serwisie https://martasewerynska.pl
 2. Kalendarz wizyt – formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do korzystania z usług Usługodawcy
 3. PayPal – serwis obsługi płatności prowadzony przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”) z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
 4. Płatność – metoda dokonania zapłaty za usługi
 5. Przelewy24 – serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę DialCOm24 z siedzibą przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000306513
 6. Serwis serwis internetowy “Marta Seweryńska” działający pod adresem https://martasewerynska.pl
 7. Umowa –   umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 8. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 9. Usługa – sesja online zwana też rozmową lub spotkaniem online – czyli 50 minutowa rozmowa audio i/lub audio-wideo Użytkownika z Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora Skype lub innego komunikatora ustalonego z Usługodawcą
 10. Usługodawca: „W ZAUFANIU Marta Seweryńska”, ul. Jankiela 2a, 80-119 Gdańsk, NIP: 583-262-79-30, REGON: 221208347, Konto bankowe: 66 1050 1764 1000 0090 7925 9298
 11. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca rezerwacji/zakupu usługi


§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem
 2. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi
 3. Usługi są płatne w polskiej walucie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie https://martasewerynska.pl
 4. Sesje online i materiały otrzymywane podczas sesji mają charakter informacyjno-doradczy a w ich wyniku nie powstaje dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nienagrywania usług bez uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Użytkownik wykorzystuje usługi i/lub uzyskaną wiedzę w swoim prywatnym i zawodowym życiu


§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Użytkownik dokonujący rezerwacji/zakupu sesji online akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika
 3. Rezerwacji/zakupu sesji online dokonuje się za pośrednictwem Kalendarza wizyt w serwisie https://martasewerynska.pl
 4. W celu rezerwacji/zakupu Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. Wejście na serwis https://martasewerynska.pl
  1. Wybór w kalendarzu wizyt dostępnego terminu
  1. Wybór rodzaju usługi
  1. Prawidłowe wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
  1. Dokonanie płatności
 5. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą dokonania rezerwacji usługi
 6. W umówionym terminie Użytkownik łączy się z Usługodawcą za pośrednictwem Skype lub innego ustalonego komunikatora
 7. W razie braku połączenia Użytkownika z Usługodawcą w przeciągu 15 minut od ustalonej godziny w umówionym terminie, Usługodawca ma prawo anulować usługę, a Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo zwrotu pieniędzy za zakupioną sesję.


§4 Płatności

 1. Płatności są realizowane za pomocą zewnętrznych operatorów płatniczych Przelewy24 oraz PayPal
 2. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia płatności niezwłocznie po zarezerwowaniu usługi
 3. Płatność za usługę dokonywana jest z góry, czyli przed rozpoczęciem świadczenia usługi, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu sesji
 4. Brak dokonania płatności w pełnej wysokości przed rozpoczęciem sesji powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi
 5. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelwy24 lub PayPal
 6. Użytkownik dokonując płatności za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie świadczenia w ustalonym terminie
 7. Usługodawca na życzenie Użytkownika wystawi fakturę obejmującą dokonaną płatność za usługę. Użytkownik chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Użytkownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania wystawienia faktury na adres e-mail wskazany przez Użytkownika

§5 Anulowanie umowy

 1. Użytkownikowi, przysługuje prawo do anulowania umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem sesji online
 2. Usługodawca w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług, w przypadku braku płatności przez Użytkownika
 3. W przypadku chęci anulowania umowy w czasie krótszym niż na 24 godziny przed ustalonym terminem sesji online, opłata za usługę nie podlega zwrotowi
 4. Oświadczenie o anulowaniu umowy Użytkownik może złożyć mailowo na adres: kontakt@martasewerynska.pl z podaniem nr konta, na który mają być zwrócone pieniądze.
 5. Usługodawca w najszybszym czasie jak to możliwe potwierdzi Użytkownikowi na adres e-mail otrzymanie oświadczenia o anulowaniu umowy.
 6. W przypadku anulowania umowy, umowa jest uważana za niezawartą
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania anulowania umowy złożonego przez Użytkownika dokona przelewu pełnej ceny usługi na wskazany przez Użytkownika numer konta
 8. Usługodawca może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi z zastrzeżeniem §5 ust 9 regulaminu
 9. Usługodawca może zaprzestać udzielania usług psychologicznych w stosunku do danego Użytkownika w przypadku przekazania przez tego Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Użytkownika nie będzie w takim wypadku zwracana.


§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację sporządzoną w formie pisemnej na adres kontakt@martasewerynska.pl do 7 dni po zrealizowaniu usługi
 2. W ciągu 14 dni roboczych od złożenia reklamacji Użytkownik otrzyma informacje dotyczącą jej rozpatrzenia


§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Rezerwacja konsultacji jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania rezerwacji/zakupu są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną w serwisie https://martasewerynska.pl


§8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
  a) awarii lub wadliwego funkcjonowania urządzeń lub Internetu, na które nie miał wpływu
  b) błędnej rezerwacji/zakupu usługi przez Użytkownika

               c) lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy

 • Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu https://martasewerynska.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych
 • Użytkownik i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności
 • Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości płatności dokonanej przez Użytkownika
 • Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie w serwisie https://martasewerynska.pl
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w serwisie https://martasewerynska.pl
 • W przypadku powstania sporu Użytkownik i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania
 • W przypadku nierozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie